KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

9 Ocak 2023 2023-07-18 12:47

Habitat Mesire Yerleri Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatınızın gizliliği ve güvenliği olmak üzere mahremiyetinizi korumak, kişisel veri güvenliğini sağlamak, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak önceliğimizdir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğine, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğine, toplanma yöntemi ve hukuki sebebine ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınıza aşağıda yer vermekteyiz.

  • Hangi kişisel verileriniz işlenmekte?

İletişim formu, e-bülten ve rezervasyon formu; kullanıcılarımızdan adres, telefon, mail adresi vb. bilgileri gibi tüm iletişim bilgileri istenmektedir. 

  • Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenmekte ve hangi yöntemle toplanmakta?

Kişisel verileriniz, KVKK m. 4 uyarınca;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

Bu bilgiler siz değerli kullanıcılarımızdan iletişim kurabilmek, iş başvurusu alabilmek, e-bülten hizmeti sunabilmek veya otelimiz için rezervasyon yapabilmek sebepleriyle istenilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak; sizlerin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere sunulmak, hukuki ve ticari güvenliğinizin teminini sağlamak ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

   3- Kişisel verileriniz kimlere hangi amaçlarla aktarılabilmekte?

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere sunulmak, hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK m. 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte; kullanıcı bilgileri üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmaz.

Web Sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin Web Sitemize girmiş olduğu bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım kısıtlanmıştır.

Habitat Mesire Yerleri Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir. Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Habitat Mesire Yerleri Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘ e aittir.

Habitat Mesire Yerleri Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların firmamızın gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

   4-Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK m. 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL KORUNMAKTA?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler, Şirketimizin gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirketimiz, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;

 • Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır.

• Şirketimize ilettiğiniz kişisel verileriniz SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.

• Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır.

• Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.

• Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metninin “Hak ve Talepleriniz İçin İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirsiniz?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar şirketimizin sorumluluk alanındadır. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirsiniz?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da “Habitat Mesire Yerleri Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Başvuru Formu” ile aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz. Önemle belirtmek gerekir ki, Tebliğ’in 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca İlgili Kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

                       Başvuru Yöntemi        Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı BaşvuruHalaskargazi mah. Zafer Sk. No:7/2, 34371, Şişli/İstanbul
Noter
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)habitatturizm@hs01.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizdenkvkk@yedigollermillipark.com

*”Şahsen Yazılı Başvuru” yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda Halaskargazi mah. Zafer Sk. No:7/2, 34371, Şişli/İstanbul adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün ibraz edilmesini rica ederiz.

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirkete iletmeniz durumunda Şirket talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Habitat Mesire Yerleri Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Güncellenme Tarihi : 01.06.2022

Check Availabity

1 Oda , 1 Adult , 0 Children
Evler
Adults
Childrens